Пресс-релизы

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

202110128746
(реєстраційний номер справи у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

Повідомлення
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство Агрінол» Код згідно з  ЄДРПОУ 32365441

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

71100, Запорізька обл.,  м. Бердянськ, вул.. Будівельна, 3а. Тел. +38 (06153) – 60-600

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Здійснення діяльності у сфері поводження з промисловими відходами 3-го і 4-го класів небезпеки.

Поводження із небезпечними відходами:  

 •  Збирання, зберігання, оброблення, знешкодження та утилізація відпрацьованих мастил (олив) (4000 т/рік).

Транспортування (перевезення) небезпечних відходів (відпрацьованих олив), планується  здійснювати на договірних засадах спеціалізованим транспортним підприємством, що має ліцензію на право внутрішнього перевезення небезпечних відходів, видану Державною службою України з безпеки на транспорті в установленому порядку.

Прийманню на підприємстві підлягають небезпечні відходи, які відповідають вимогам якості, що регламентуються діючою технологічною документацією на здійснення певних операцій поводження із ними.

Виробнича діяльність підприємства, що розглядається, не пов’язана із процесами одержання продукції, сировиною для виготовлення якої є залишки перегону нафти, а використовує у якості сировини відпрацьовані товарні продукти нафтоперероблення (перегонки нафти та її складових), а саме, — оливи.

Для здійснення технологічних операцій із тимчасового зберігання відпрацьованих олив передбачається використання дванадцяти вертикальних резервуарів ємністю по 50 м3, які розташовані в існуючому блоку вертикальних резервуарів витратного складу олив ТОВ «НВП Агрінол».

Технологічні процеси оброблення та знешкодження відпрацьованих олив планується здійснювати на існуючому технологічному обладнанні діючої дільниці з виготовлення трансмісійних олив та мастил ТОВ «НВП Агрінол».

Регенеровані відпрацьовані оливи  використовуються підприємством (утилізуються) у власному виробництві, виключно в якості вторинних матеріальних ресурсів, тобто, у вигляді сировини для виготовлення окремих, спеціально визначених видів та марок власної продукції. Реалізація регенерованих олив їх споживачам не планується.

Для здійснення операцій поводження з відходами ТОВ  «НВП Агрінол» має відповідну матеріально-технічну базу. Приймання відходів буде здійснюватися із транспорту, обладнаного шланговим пристроєм для зливу в спеціальні резервуари зберігання.

На виробничій ділянці передбачено технологічне устаткування для проведення процесів оброблення відпрацьованих олив, а саме їх обезводнення і фільтрація.

Ці технологічні процеси здійснюються при необхідності, у разі підвищеного вмісту води і механічних домішок у відпрацьованих оливах  проти норм, закладених в технологічну документацію для базових нафтових олив на виготовлення окремих видів мастил (редукторних, осьових, канатних, графітних і т.п.)

При необхідності, за результатами проміжних аналізів, передбачається додаткова коагуляція домішок з використанням активованих природних глин (палигорськіту) та/або мембранна фільтрація (знешкодження). 

Фільтраційне очищення зневоднених відпрацьованих олив здійснюється на спеціалізованій установці очищення олив шляхом фільтрації їх через мембранні тефлонові фільтри.  Очищені мембранною фільтрацією оливи  перекачується в резервуари блоків місткостей базового складу для утилізації.

Річна витрата сировинних матеріалів  при  регенерації відпрацьованих олив:

— відпрацьованих олив   — 4000 тонн;  

— адсорбентів  — 200 тонн. 

Річний вихід регенерованих олив    —  3800 тонн.

Технологічні процеси поводження із відпрацьованими оливами не пов’язані із нагрівом олив до високих температур, будь якими фізико – хімічними їх перетвореннями, здійснюються у спеціальних резервуарах, герметично закритих контейнерах та ємнісних апаратах, які влаштовані вентиляційними витяжними системами.

Водопостачання на  об’єкті   передбачається від існуючого  міського водопроводу. Промислова каналізація на об’єкті відсутня у зв’язку з тим, що утворення стічних вод під час здійснення технологічних операцій поводження із відпрацьованими оливами не передбачається. В міську господарсько-фекальну каналізацію скидаються  тільки господарсько-побутові  стоки об’єкту.  

Відведення поверхневих стоків (зливових і поталих) здійснюється на прилягаючу територію і, далі, – на проїжджу частину доріг зі скидом в мережі міської зливової каналізації.

У процесі експлуатації об’єкту на підприємстві  утворюються  відходи життєдіяльності працюючого персоналу та відходи власного виробництва, які не  мають  подальшого  використання  за  місцем їх утворення,  а саме: побутові відходи,  відходи, одержані в процесі очищення території,  глини фільтрувальні відпрацьовані, нафтошлами, пісок, ганчір’я (ґрунти) промащені, брухт фільтрів, промащений папір.

Відходи передбачено тимчасово зберігати на території підприємства на спеціально обладнаних майданчиках у герметично закритих металевих контейнерах, а потім, з накопиченням, видаляти за межі території підприємства на утилізацію або розміщення організаціями, які мають відповідні ліцензії.

Технічна альтернатива 1.

 •             Збирання та зберігання  небезпечних відходів (відпрацьованих олив) на складі без  оброблення, знешкодження, видалення та утилізації.

Технічна альтернатива визначена, як економічно для підприємства неприйнятна, оскільки виключає можливість використання регенерованих олив у власному виробництві у якості вторинної сировини.

Технічна альтернатива 2.

              Збирання, зберігання, оброблення, знешкодження та утилізація відпрацьованих олив, при цьому утилізація їх здійснюється  шляхом спалювання.

Технічна альтернатива визначена, як економічно для підприємства неприйнятна, оскільки виключає можливість використання регенерованих олив у власному виробництві у якості вторинної сировини, потребує значних матеріальних витрат для оформлення та отримання в установленому порядку відповідної дозвільної документації, придбання та монтажу спеціального обладнання (печі, комплексу газоочисного обладнання тощо).

Крім того, реалізація технічної альтернативи здійснює додаткове навантаження на екологічний стан атмосферного повітря (парникові гази).

Технічна альтернатива 3.

              Збирання, зберігання, оброблення, знешкодження та утилізація відпрацьованих олив, при цьому процеси оброблення та знешкодження їх здійснюється шляхом вакуумної дистиляції.

Технічна альтернатива визначена, як економічно для підприємства неприйнятна, оскільки потребує значних матеріальних витрат для оформлення та отримання в установленому порядку відповідної дозвільної документації, придбання та монтажу додаткового спеціального обладнання (колони вакуумної високотемпературної дистиляції із допоміжним обладнанням: печі, холодильники, комплекси газоочисного обладнання тощо).

Крім того, здійснює додаткове навантаження на екологічний стан атмосферного повітря (парникові гази, продукти термічного розкладу хімічних компонентів відпрацьованих олив, кубові залишки).

Технічна альтернатива 4.

              Збирання, зберігання, оброблення, знешкодження та утилізація відпрацьованих олив, при цьому процеси оброблення та знешкодження їх здійснюється шляхом сірчанокислотної обробки.

Технічна альтернатива визначена, як економічно для підприємства неприйнятна, оскільки потребує значних матеріальних витрат для оформлення та отримання в установленому порядку відповідної дозвільної документації, придбання та монтажу додаткового спеціального обладнання (апарати для оброблення концентрованою сірчаною кислотою, нейтралізації алкілсульфатів, зневоднення очищених олив, комплекси очищення стічних вод тощо).

Крім того, здійснює додаткове навантаження на екологічний стан навколишнього середовища (стічні води, сірчанокислі кубові залишки важких ароматичних вуглеводнів).

Інші технічні альтернативи — відсутні

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності:

Діюче підприємство ТОВ  «НВП Агрінол»  розташоване  на одному промисловому майданчику   на території підприємства  ПрАТ «Бердянський  райагропромпостач» (територія колишнього  ЗБК-4)  в промисловій  зоні м. Бердянська і свою виробничу діяльність здійснює на умові оренди виробничих площ, будівель, споруд та технологічного обладнання у їх власника, ПрАТ  «Бердянський райагропромпостач «.

Здійснення діяльності у сфері поводження з промисловими відходами заплановано в комплексі будівель та споруд діючої дільниці з виготовлення трансмісійних мастил та олив ТОВ  «НВП Агрінол», технологічні об’єкти якої розташовані за двома адресами: м. Бердянськ, вул. Космонавтів, 1А (технологічний корпус,  в межах існуючої земельної ділянки загальною площею 0,3818 га, кадастровий номер 2310400000:11:003:0093) та м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 86Д (блок вертикальних ємностей витратного складу олив,  в межах існуючої земельної ділянки загальною площею 7,9315 га, кадастровий номер 2310400000:11:003:0040).

Територія, що зайнята об’єктом,  має спокійний рельєф, зливними та талими водами не затоплюється. 

Уся територія підприємства упорядкована, зазелена, заасфальтована (забетонована), огороджена парканом; має автомобільні вїзди з Мелітопольського шосе та вулиці Космонавтів, організовані внутрішньо — майданчикові проїзди та пішохідні доріжки з твердим покриттям, діючі інженерні комунікації газо-, водо- та електрозабезпечення, система відводу господарсько-фекальних стоків у міську каналізацію, телефонний звязок.

По території підприємства прокладені лінії внутрішньої залізниці, є діюча пожежна водойма та гідранти.

територіальна альтернатива 1. 

В територіальному відношенні вибір інших ділянок для здійснення діяльності у сфері поводження з промисловими відходами є недоцільним, у зв’язку з наявною земельною ділянкою, комплексом діючого технологічного обладнання для поводження із оливами, розвинутою існуючою інфраструктурою та наявністю інженерно – енергетичних  і господарчо – комунальних систем забезпечення виробництва діючого підприємства із виготовлення продукції нафтоперероблення (мастильних матеріалів: мастил та олив).

 територіальна альтернатива 2.

В територіальному відношенні вибір інших ділянок для здійснення діяльності у сфері поводження з промисловими відходами є недоцільним, у зв’язку з наявною земельною ділянкою.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Планова діяльність ТОВ «НВП  Агрінол» спрямована на підвищення  ефективності функціонування  підприємства, його економічний розвиток,  дотримання норм екологічної безпеки технологічних процесів та протипожежного захисту.

Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства ТОВ «НВП  Агрінол» носить позитивний характер, а саме:

 • збільшення обсягів використання ресурсно-цінних компонентів  відходів у якості вторинної сировини;
 • зменшення рівня впливу небезпечних  відходів на довкілля, запобігання розвиткові небезпечних атмосферних, геологічних процесів і явищ тощо у разі нерегульованого розповсюдження відпрацьованих олив на об’єктах навколишнього середовища (воді, ґрунті, селищних територіях  та інше);
 • створення робочих місць, забезпечення потреб населення та промислових підприємств продукцією власного виробництва;
 • сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону.

Розташування об’єкту в промисловій зоні не зачіпляє інтересів жителів прилеглих житлових масивів. Уся вільна від забудов та проїздів і виробничих майданчиків із твердим покриттям територія підприємства озеленена природними газонами багаторічних трав та декоративними чагарниковими насадженнями, штучно озелененими клумбами. Загальна площа озеленених територій становить 400 м2.

Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

Експлуатація об’єкту носить  позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Потужність планованої діяльності поводження із відходами:

 •  відпрацьовані мастила (оливи) для регенерації — 4000 т/рік;
 •  регенеровані оливи    —  3800 тонн.

Промисловий майданчик, на території якого здійснюється  виробнича діяльність, займає загальну  площу 3850,00 м2, в тому числі:

 • Виробнича будівля та прилеглий до неї виробничий майданчик дільниці з виготовлення трансмісійних мастил та олив із відділенням регенерації відпрацьованих олив, розмірами у плані  28 м х 32 м (S = 900 м2);
 • Обвалований блок вертикальних резервуарів витратного складу олив дільниці з виготовлення трансмісійних мастил та олив з розміщеними у його складі резервуарами для зберігання відпрацьованих олив розмірами у плані 12 м х 71 м (S = 852 м2);
 • Відкритий майданчик зливу-наливу олив, в тому числі, відпрацьованих, розмірами у плані 12 м х 28 м (S = 336 м2).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Планова діяльність.

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України:

 • містобудівні умови та обмеження;
 • розмір санітарно-захисної зони;
 • протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

Територія  м. Бердянська Запорізької  області відноситься до  курортної зони державного значення.

Відстань від підприємства  до берега Азовського моря становить 2 км 100м.

Об’єкти  природно-заповідного фонду та їх охоронних зон, прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водних об’єктів в районі розміщення підприємства  відсутні.

В безпосередній близькості від території проммайданчика курорти, санаторії, дома відпочинку тощо  відсутні.

Санітарно-епідеміологічні обмеження встановлюються за нормативами граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, шумового, іонізуючого та радіаційного впливу, а також рівнем граничнодопустимих викидів (ГДВ) від технологічного обладнання.

По забрудненню водного середовища: значення ГДК забруднюючих речовин у господарсько-побутових та дощових (талих) стічних водах.

По забрудненню ґрунту: відсутність прямого інтенсивного впливу.

Значного виділення інертних газів, теплоти, вологи тощо при експлуатації об’єкта підприємства не відбуватиметься, тому змін мікроклімату не передбачається.

Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є:  законодавчі вимоги щодо збереження  біорізноманіття  рослинного та тваринного світу, недопустимість погіршення  середовища їх існування, шляхів міграції  та умов розмноження диких тварин та птахів,  запобігання небажаним змінам  природних рослинних угруповань та негативному впливу на  них господарської діяльності.

Основні обмеження, які  пов’язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров’я населення та їх безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель тощо.

Відповідно до ДСП №173,   основне діюче виробництво відноситься до виробництв ІІІ класу з нормативною санітарно-захисною (СЗЗ) 300м:  «Виробництво бітуму та інших продуктів із залишків перегону кам’яновугільного дьогтю, нафти, хвої ( гудрону, напівгудрону та ін..)». 

Згідно з  проектом зміни нормативної санітарно – захисної зони «Обґрунтування розміру та меж фактичної СЗЗ. Комплекс будівель та споруд під відділення з виготовлення трансмісійних мастил та олив на проммайданчику за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 86Д та вул. Космонавтів, 1А», розмір нормативної  СЗЗ зменшено до найближчого соціального середовища життєдіяльності (гуртожиток для ув’язнених житлової зони  Бердянської виправної  колонії №77)  з північної сторони до  відстані  175 м від крайніх джерел викидів забруднюючих речовин (рішення Мінохоронздоров’я України № 05.03.02-07/16938  від 22.04.2015р.).

Забезпечення повного збирання,  належного зберігання та недопущення знищення  та псування відходів (п. Д. статті 17  Закону України «Про відходи»), передача відходів тільки  організаціям, що мають відповідні ліцензії  (п. «І» статті 42 Закону України «Про відходи»).

Дотримання допустимих рівнів шуму.

Дотримання встановленої санітарно-захисної зони, організація санітарно-захисної зони у зв’язку з плануванням и забудовою сельбищних й інших функціональних зон міста, що безпосередньо прилягають.

Дотримання вимог земельного законодавства, реалізація планованої діяльності буде здійснюватися за адресами: м. Бердянськ, вул. Космонавтів, 1А, (технологічний корпус, на частині території в межах існуючої земельної ділянки загальною площею 0,3818 га, кадастровий номер 2310400000:11:003:0093) та м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 86Д (блок вертикальних ємностей витратного складу олив, на частині території  в межах існуючої земельної ділянки загальною площею 7,9315 га, кадастровий номер 2310400000:11:003:0040).

щодо технічної альтернативи 1

Згідно з ДСП №173-96 нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) для об’єкту становить 300 м.

Екологічні обмеження: прийнятний рівень захисту від забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, рослинного і тваринного світу прилеглої території.

Санітарні обмеження: дотримання норм шумового та вібраційного навантаження на межі найближчої житлової забудови; прийнятний рівень ризику для населення.

Містобудівні обмеження:  впровадження планованої діяльності  у межах відведеної ділянки; вимоги по благоустрою і озелененню території.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні до технічної  альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 3

Аналогічні до технічної  альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 4

Аналогічні до технічної  альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається  у зв’язку з наявними земельними ділянками (кадастровий номер 2310400000:11:003:0093 та кадастровий номер 2310400000:11:003:0040).

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається  у зв’язку з наявними земельними ділянками (кадастровий номер 2310400000:11:003:0093 та кадастровий номер 2310400000:11:003:0040).

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами.

Планована діяльність.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні  та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством.

Компонування комплексу технологічного обладнання буде здійснюватися з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

Реалізація планованої діяльності  буде здійснюватися за адресами: м. Бердянськ, вул. Космонавтів, 1А, (на частині території в межах існуючої земельної ділянки загальною площею 0,3818 га, кадастровий номер 2310400000:11:003:0093) та м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 86Д (на частині території  в межах існуючої земельної ділянки загальною площею 7,9315 га, кадастровий номер 2310400000:11:003:0040),  додаткове відведення земель не передбачається.

щодо технічної альтернативи 1

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства України, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 3

Аналогічно альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 4

Аналогічно альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається  у зв’язку з наявними земельними ділянками (кадастровий номер 2310400000:11:003:0093 та кадастровий номер 2310400000:11:003:0040).

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається  у зв’язку з наявними земельними ділянками (кадастровий номер 2310400000:11:003:0093 та кадастровий номер 2310400000:11:003:0040).

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат — впливу на мікрокліматичні умови відсутні, тому що джерела значного тепловиділення на майданчику розміщення об’єкта відсутні.  Ультразвукові, магнітні і електромагнітні хвилі, а також іонізуюче  і радіаційне випромінювання, при експлуатації об’єкту відсутні. Вплив на природні умови діяльність, що планується,  не здійснює.

Повітряне середовище —   при експлуатації об’єкту:

 • викиди забруднюючих речовин з відпрацьованими газами від автотранспорту перевізника: 
 • викиди забруднюючих речовин від технологічних резервуарів  тимчасового зберігання відпрацьованих олив та регенерованих олив;
 • викиди забруднюючих речовин від технологічного обладнання і технологічних процесів  відділення регенерації відпрацьованих олив;
 • викиди забруднюючих речовин з димовими газами печі нагріву теплоносія;
 • шум та вібрація від роботи машин та механізмів, автомобільного транспорту.

Можливими джерелами впливу на атмосферне повітря можуть бути проливи і розсипи небезпечних відходів, розгерметизація ємностей зберігання.

Можливі викиди забруднюючих речовин при аварійних ситуаціях в розрахунку на враховувались, оскільки проливи та розсипи підлягають негайному усуненню та ліквідації.

Під час експлуатації об’єкту викиди забруднюючих речовин будуть в межах допустимих норм. Кількість запроектованих джерел викидів – 9 одиниць.

Планова діяльність об’єкту  не здійснюватиме суттєвого впливу на стан атмосферного повітря в районі його розміщення і характеризується як екологічно допустима.

Водне середовищевплив проектованої діяльності на водне середовище відсутній:   Водопостачання на  об’єкті   передбачається від існуючого  міського водопроводу.  Промислові стічні води від діяльності, що планується, відсутні.  В міську господарсько-фекальну каналізацію скидаються  тільки господарсько-побутові  стоки об’єкту. 

Відстань до урізу Азовського моря становить 2,1км.

Ґрунт, геологічне середовище  -на ґрунти, поверхневі і ґрунтові води експлуатація об’єкта вплив не здійснює тому, що фактори забруднення поверхневих стоків на майданчику  відсутні:

 • майданчик  в місцях можливого забруднення ґрунтів (під`їзні автодороги) має тверде покриття (асфальтобетон), що запобігає улученню забруднюючих речовин (паливо-мастильних матеріалів, тощо) у ґрунти;
  • майданчик блоку вертикальних резервуарів для зберігання олив, в тому числі, відпрацьованих, має обвалування,

— технологічне устаткування встановлене в закритому приміщенні і не утворить забруднення ґрунтів;

— побутові відходи та відходи власного виробництва  передбачено складати в металеві контейнери і вивозити по договорах у місця, погоджені з природоохоронними органами й органами сан нагляду, для розміщення або спеціалізованим підприємствам для утилізації;

—  знімати родючий шар ґрунту не передбачається;

— передбачені міри, що виключають забруднення родючого шару (змішування з породами, що підстилають, забруднення будівельними матеріалами і т.п.).

Експлуатація об’єкту виключає можливість негативного впливу та нанесення збитків земельним ресурсам і зеленим насадженням, а також не вплине на стан ґрунтів та не призведе до зміни механічних, водно-фізичних та інших властивостей.

Поводження з відходами:

Під час проведення підготовчих  робіт будуть утворюватись: будівельні відходи, відходи, отримані при проведенні зварювальних робіт, відходи комунальні (міські) змішані.

Під час проведення підготовчих  робіт, які полягають у монтажі компактної мембранної фільтрувальної установки всередині діючого виробничого приміщення,  на виробничих дільницях повинні бути відведені  і обладнані відповідні майданчики, встановлена помаркована тара, відсіки, бункери тощо з чітким позначенням виду відходів, групи, ступеню (классу) небезпеки (зокрема, за токсичністю), марки. Конструкція та розміри тари повинні забезпечувати легку заповнюваність та відвантаження відходів і унеможливлювати їх змішування, а також забруднення і псування відходів.

У процесі виробничої діяльності підприємства у сфері поводження із небезпечними відходами мають місце утворення власних відходів життєдіяльності працюючого персоналу та відходів виробництва, що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення і від яких їх власник (ТОВ «НВП  Агрінол») має намір позбутися шляхом утилізації чи видалення:  побутові відходи;  відходи одержані в процесі очищення території;  глини фільтрувальні, нафтошлами,  промащене ганчір’я; відпрацьований спецодяг; відпрацьоване спецвзуття.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – експлуатація  об’єкта впливу на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не здійснює, тому що:

 • об’єкт розташовується у промисловій зоні міста Бердянськ, на значному віддаленні від об’єктів природно-заповідного фонду; флора і фауна в районі розміщення об’єкта виражена видами, характерними для населеної житлової зони;
  • шляхи міграції тварин і птахів у районі розміщення об’єкта не пролягають;
  • музеї, пам’ятники архітектури, культури, історії, об’єкти природно-заповідного фонду в районі розміщення і на прилягаючій території відсутні;
  • проектом передбачається благоустрій та озеленення території.

Шумове та вібраційне навантаження:

Під час  проведення підготовчих робіт джерелами шуму є робота вантажо – підйомних механізмів, зварювальної апаратури та автотранспорту. 

Під час експлуатації технологічного обладнання, будівель  та споруд ТОВ «НВП Агрінол» перевищення рівня допустимого звукового тиску на межі житлової забудови не передбачається.

Природно-заповідний фонд:

На території ТОВ «НВП Агрінол»  відсутні об’єкти ПЗФ України державного та міжнародного значень.

Культурна спадщина:

На території ТОВ «НВП Агрінол» відсутні території та об’єкти культурної спадщини.

Соціальне середовище:

 – створення нових робочих місць;

 • покращення благоустрою, інфраструктури та економічного розвитку міста (при експлуатації);

Екологічна обстановка та санітарно-гігієнічний стан району розташування об’єкту  задовільні.

Робота підприємства не призведе до погіршення умов проживання і здоров’я населення людей.

Всі роботи по збиранню,  зберіганню, обробленню,  знешкодженню та утилізації небезпечних відходів,  окрім створення додаткових робочих місць та збільшення обсягів відрахувань до бюджету, вирішують глобальну проблему стихійного, неорганізованого розміщення відходів, запобігають утворенню несанкціонованих місць їх зберігання та накопичення, знижують екологічне навантаження на довкілля в регіоні.

Навколишнє техногенне середовище: планова діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації технологічного обладнання, будівель та споруд об’єкту.

Пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

 щодо технічної альтернативи 1

— клімат і мікроклімат: існують джерела, які впливають на клімат та мікроклімат.  Вплив в межах норм;

— геологічне середовище:  завдяки прийнятим заходам, вплив в межах діючих нормативів;

— повітряне середовище: допустимий вплив.

В період проведення планованої діяльності створюється додаткове навантаження на повітряне середовище, у період підготовчих робіт  та в період експлуатації. У період підготовчих робіт  джерелами забруднення атмосфери є вихлопні труби автотранспорту, зварювальні роботи. У вихлопних газах автотранспорту і будівельної техніки містяться оксиди азоту, оксид вуглецю, вуглеводні граничні, сажа, сірчистий ангідрид. При зварюванні — заліза оксид та марганцю оксиди. Викиди мають тимчасовий характер в період підготовчих робіт та допустимий вплив — в період експлуатації;

— водне середовище: впливає в межах діючих нормативів.

— земельні ресурси: додаткового відведення не вимагається.

— природно-заповідний фонд: будь-якого впливу не передбачається, в процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля вони будуть досліджені;

 — рослинний та тваринний світ: помірний вплив на рослинний та тваринний світ. Планова діяльність суттєво не змінить складу рослинних угруповань і фауни, видової різноманітності, популяцій домінуючих, цінних і видів, що охороняються, їх фізіологічного стану і продуктивності, стійкості до хвороб;

— навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричинить порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту не існують.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної  альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 3

Аналогічно до технічної  альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 4

Аналогічно до технічної  альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається  у зв’язку з наявною земельною ділянкою.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається  у зв’язку з наявною земельною ділянкою.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3)

Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року: «8) поводження з відходами: операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);»

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

У відповідності із вимогами ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, а також провести розрахунки акустичного впливу.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу (при необхідності), іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання позитивного рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Ліцензія на операції у сфері поводження з небезпечними відходами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”)

що видається _Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України_______

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства  захисту довкілля та  природних ресурсів України.  

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, e-mail: тел. +38-(044)206-31-40, +38-(044)206-31-50 e-mail: OVD@meрr.gov.ua;  Котяш Лада Павлівна.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

ОВД Повідомлення

Back to Пресс-релизы